"Omsorg på dine vilkår"

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Vi hjelper deg i hverdagen

Hvilke helse- og omsorgstjenester kan vi hjelpe med?

Helsetjenester blir etter pasient- og brukerrettighetsloven definert som helsehjelp som "handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsforsmål og som utføres av helsepersonell". Vi kan hjelpe deg med dette. 


Sykepleiertjenester (privat hjemmesykepleie)

Bestill time for oppstartsamtale med daglig leder her

Sykepleiertjenester kan for eksempel være:

 • Oppfølging ved sykdom
 • Kartlegging av ernæringsstatus og tilrettelegge for god ernæring
 • Kartlegging av fallfare
 • Sykepleiefaglige vurderinger, med forslag til tiltak
 • Sårstell
 • Vitale målinger som blodtrykk og puls
 • Oppfølging av blodsukker
 • Øreskylling
 • Medikamenthåndtering
 • Våking av døende - ingen skal måtte dø alene. Les mer om dette under avlastning for pårørende
 • Pårørende - samtale og veiledning

Personlig stell og pleie

Ikke alle har samme mulighet til å opprettholde personlig hygiene like ofte som før av ulike grunner. God hygiene er viktig for å forebygge sykdom og infeksjoner, men også for det mentale. Vi kan hjelpe deg et par ganger i uken eller med morgenstell hver dag. Har du brukket en fot kan vi også komme å bistå deg i en periode. Bestill time for oppstartsamtalte her

Du kan få hjelp til:

 • Personlig hygiene - å stelle og vaske seg
 • Påkledning og rent tøy
 • Dusje eller bade

Hjemmehjelp 

Mange føler at de ikke mestrer eller ikke lengre greier å ivareta de daglige gjøremålene i husholdningen hverdagslivet krever på grunn av sykdom, funksjonssvikt eller andre årsaker. Å holde hjemmet i orden er kanskje en veldig stor del av hverdagen til folk flest, men når man ikke får det til selv av ulike årsaker ønsker vi å hjelpe. Sammen blir vi enige i hva du ønsker av intervaller og dager det passer på.

Vi kan hjelpe med ulike praktiske oppgaver i hjemmet, som for eksempel:

 • innkjøp av matvarer sammen med deg eller at vi handler for deg
 • tilberedning av måltider og samspise
 • vask og renhold i huset, samt å skifte på senga
 • vasking og stell av klær
 • stryke klær Mat og ernæring

Underernæring og dårlig matlyst er en stor utfordring blant eldre. Ensomhet, depresjon, fysisk sykdom og medisinering er noen årsaker til dette. Når helsen svikter kan det bli et tiltak å lage seg mat, det blir vanskelig å få i seg tilstrekkelig næring, kosten kan bli ensidig og lite variert. Det kan føre til underernæring og vektnedgang, mangel på enkelte næringsstoffer, eller vitaminer og mineraler.

Dersom det får utvikle seg for langt, er det vanskelig å snu og det er derfor svært viktig å kartlegge ernæringsstatus for eldre med helsesvikt, og sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Konsekvensene av underernæring kan være alvorlige; Kognitiv svikt, risiko for fall og generelt økt dødelighet. Underernæring gir svekket allmenntilstand og livskvalitet, og reduserer muligheten for å fortsette å bo i eget hjem.

Mat fører til mirakler! God mat og gode måltider gir bedre helse og trivsel.

Vi kan tilby kartlegging av ernæringsstatus, forslag til tiltak og tilrettelegge for god ernæring.